Apartamenty w Karpaczu. eu
menu

Zasady rezerwacji

Zobacz więcej

Regulamin rezerwacji i obsługi Gości w Apartamentach w Karpaczu. eu

w ramach serwisu internetowego: www.apartamentywkarpaczu.eu

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Apartamenty w Karpaczu. eu należy zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Sebastian Aksak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apartamenty w Karpaczu. eu wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu – Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty w Karpaczu. eu, z siedzibą w Legnicy, przy Okrzei 2/6, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod : 58-540] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 2. Gość - osobą fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej z Apartamentami w Karpaczu. eu, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 3. Serwis - strona internetowa Apartamentów w Karpaczu. eu dostępna pod adresem: www.apartamentywkarpaczu.eu. Operatorem Serwisu jest Sebastian Aksak opisany w punkcie 1 Definicji;

 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów w Karpaczu. eu  na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;

 5. Umowa najmu apartamentu - umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy  Apartamentami w Karpaczu. eu  a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)

 6. Koszty noclegu - opłata dokonywana przez  Gości  za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia;

 7. Koszty  serwisu - opłata dokonywana przez Gości za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu;

 8. Kaucja - opłata dodatkowa w aktualnie obowiązującej wysokości, płatna fakultatywnie przy zakwaterowaniu, służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek  wyrządzenia szkody przez  Gości;

 9. Opłata miejscowa - opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu, w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;

 10. Koszty obsługi platformy – opłata dokonywana na rzecz Apartamentów w Karpaczu. eu przez Gości realizujących rezerwacje na platformach płatnych (poza Serwisem Apartamentów w Karpaczu. eu), każdorazowo doliczona do ceny rezerwacji na platformie;

 11. Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;

 12. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);

 14. Rezerwacja online - rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;

 15. Rezerwacja telefoniczna - rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Apartamenty w Karpaczu. eu na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie;

 16. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności : zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu  przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty w Karpaczu. eu

 17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

 

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu świadczą usługi na rzecz Gości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 3. Rezerwacji online usług hotelarskich Goście dokonują poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na :

 4. wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,

 5. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,

 6. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

 7. wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.

 8. Niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, w którym Apartamenty w Karpaczu. eu wskazują : numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, długość pobytu, wybrany Apartament wartość pobytu oraz warunki płatności.

 9. Apartamenty w Karpaczu. eu dokonują rezerwacji Apartamentu na nazwisko osoby, realizującej płatność. Płatność można zrealizować online, za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay lub przelewem tradycyjnym.

 10. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% na konto bankowe Apartamentów w Karpaczu. eu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

§ 3. [Odbiór i zdanie Apartamentu]

 1. Odbiór i zdanie Apartamentu odbywa się z zachowaniem formy pisemnej, w biurze handlowym Apartamentów w Karpaczu. eu, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu.

 2. Zakwaterowanie może rozpocząć się od godziny 15:00, a zakończyć się do godziny 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, zaś wykwaterowanie może rozpocząć się od godziny 9:00, a zakończyć się do godziny 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

 3. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać ustalonej procedury zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu.

 4. Zakwaterowanie Gościa  po godzinie 20:00 możliwe jest tylko w razie dokonania indywidualnych ustaleń z Apartamentami w Karpaczu. eu, na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Zakwaterowania po godzinie 20:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych. Zakwaterowanie po godzinie 22:00 nie jest możliwe.

 5. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Apartamentom w Karpaczu. eu przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

 6. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.

 7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty w Karpaczu. eu mogą pobierać od Gości KaucjęKaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości  i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

§ 4. [Wykonanie usługi hotelarskiej]

 1. Suma wskazywana w Serwisie w podsumowaniu rezerwacji nie zawiera jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu oraz opłaty miejscowej. Kwota za przygotowanie jest inna w odniesieniu do każdego lokalu i została wskazana w systemie rezerwacji online, w opisie każdego apartamentu, opisie oferty oraz w szczegółach apartamentu. Kwota ta w wysokości odpowiedniej dla wybranego apartamentu doliczana jest do każdej rezerwacji bez względu na długość planowanego pobytu. Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł. za 1 os./za dobę. Obie płatności pobierane są w recepcji, przed zakwaterowaniem Gości.

 2. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Nie obejmuje także zaopatrzenia Apartamentów w środki higieniczno – sanitarne oraz środki czystości i gospodarstwa domowego. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Apartamenty w Karpaczu. eu wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

 3. Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.

 4. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom w Karpaczu. eu  przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.

 5. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 120 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.

 6. Przed zakwaterowaniem Gościa, Apartamenty w Karpaczu. eu sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia pod numerem Call Center + 48 785 913 913.

 7. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Apartamentom w Karpaczu. eu : telefonicznie : + 48 785 913 913, ze strony internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu lub mailowo : kontakt@apartamentywkarpaczu.eu

 8. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Apartamentów w Karpaczu. eu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Apartamenty w Karpaczu. eu powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

 9. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania Apartamentu w zakresie czystości winna zostać zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin zegarowych od zakwaterowania. Reklamacje dotyczące czystości nie będą rozstrzygane na korzyść Gości, jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie albo odmówiono zgody na wejście służb porządkowych w celu usunięcia nieprawidłowości lub ich weryfikacji.

 10. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00  zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

 11.  Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu  jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.

 12. W Kosztach obsługi Gości skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności Gości w Apartamencie. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.

 13. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi Gości w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.

 14. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.

 15. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 16. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.

 17. Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.

 18. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.

 19. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300 zł., chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.

 20. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.

 21. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w  Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez  Gościa  będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli Gość dokonał wpłaty Kaucji, zostanie ona w całości lub części przeznaczona na pokrycie szkody.
  W przypadku, gdy suma  Kaucji  nie będzie wystarczająca do naprawienia szkody Gość  zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

 

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 60 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty w Karpaczu. eu określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.

 2. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach w Karpaczu. eu po opłaceniu rezerwacji zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 3. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowodowuje anulowanie rezerwacji.

 4. Apartamenty w Karpaczu. eu powiadamiają Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rezerwacji.

 5. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.

 6. W przypadku anulowania rezerwacji po zapłaceniu zadatku kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

 7. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał zapłaty zadatku w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji, w sytuacji, gdy Gość  nie zgłasza się do Apartamentów w Karpaczu. eu  do godz. 20:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.

 8. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

 9. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji, Apartamenty w Karpaczu. eu zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty w Karpaczu. eu odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.

 10. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Koszty noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.

§ 6. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom w Karpaczu. eu lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty w Karpaczu. eu.

 2. W szczególności : teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty w Karpaczu. eu.

§ 7. [Polityki prywatności i stosowania plików cookies]

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu informują o Polityce Prywatności i zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Gości związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Serwisie.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie są  Apartamenty w Karpaczu.eu.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Apartamenty w Karpaczu.eu działają w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Apartamenty w Karpaczu.eu dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że dane osobowe są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Apartamenty w Karpaczu.eu do przetwarzania danych osobowych.

 6. Apartamenty w Karpaczu.eu przetwarzają dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:

  1. imię i nazwisko

  2. adres e-mail

  3. numer telefonu

 7. Dane osobowe użytkowników serwisu   nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 8. Do przetwarzanych przez Apartamenty w Karpaczu.eu danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Apartamentami w Karpaczu.eu korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres kontakt@apartamentywkarpaczu.eu

 10. Apartamenty w Karpaczu.eu realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowania w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

  2. poprzez gromadzenie plików cookies;

 11. Przy pierwszej wizycie na stronie Apartamenty w Karpaczu.eu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.

 12. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 15. Apartamenty w Karpaczu.eu zastrzegają sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany będą wskazywane w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów w Karpaczu. eu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy :

 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);

 4. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 5. Ustawy Kodeks cywilny - z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380);

 6. Ustawy o usługach turystycznych - z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432);

 7. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827);

Zdobądź kartę rabatową

Zdobądź kartę rabatową

Poznaj z nami sprawdzone miejsca w Karpaczu, które warto odwiedzić. Skorzystaj z najlepszej oferty jaką przygotowali dla Ciebie nasi Partnerzy.

Sprawdź szczegóły
Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij