Apartamenty Wonder Home
menu

Regulamin

Zobacz więcej

Regulamin rezerwacji i obsługi Gości w Apartamentach Wonder Home

w ramach serwisu internetowego: www.apartamentywkarpaczu.eu

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Apartamenty Wonder Home należy zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Sebastian Aksak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apartamenty Wonder Home wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty Wonder Home – Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home z siedzibą w Legnicy, przy ul. Janowskiej 68, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod : 58-540] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 2. Gość - osobą fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej z Apartamentami Wonder Home, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 3. Serwis - strona internetowa Apartamentów Wonder Home dostępna pod adresem: www.apartamentywkarpaczu.eu. Operatorem Serwisu jest Sebastian Aksak opisany w punkcie 1 Definicji;

 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów Wonder Home na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;

 5. Umowa najmu apartamentu - umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy  Apartamentami Wonder Home a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)

 6. Koszty noclegu - opłata dokonywana przez  Gości  za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia;

 7. Koszty  serwisu - opłata dokonywana przez Gości za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu;

 8. Kaucja - opłata dodatkowa w aktualnie obowiązującej wysokości, płatna fakultatywnie przy zakwaterowaniu, służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek  wyrządzenia szkody przez  Gości;

 9. Opłata miejscowa - opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu, w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;

 10. Koszty obsługi platformy – opłata dokonywana na rzecz Apartamentów Wonder Home przez Gości realizujących rezerwacje na platformach płatnych (poza Serwisem Apartamentów Wonder Home), każdorazowo doliczona do ceny rezerwacji na platformie;

 11. Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;

 12. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);

 14. Rezerwacja online - rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;

 15. Rezerwacja telefoniczna - rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Apartamenty Wonder Home na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie;

 16. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności: zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu  przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty Wonder Home.

 17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

 

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty Wonder Home świadczą usługi na rzecz Gości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 3. Rezerwacji online usług hotelarskich Goście dokonują poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na:

 • wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,

 • złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,

 • złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

 • wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.

 1. Niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, w którym Apartamenty Wonder Home wskazują: numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, długość pobytu, wybrany Apartament wartość pobytu oraz warunki płatności.

 2. Apartamenty Wonder Home dokonują rezerwacji Apartamentu na nazwisko osoby, realizującej płatność. Płatność można zrealizować online, za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay lub przelewem tradycyjnym.

 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% na konto bankowe Apartamentów Wonder Home w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

§ 3. [Odbiór i zdanie Apartamentu]

 1. Odbiór i zdanie Apartamentu odbywa się z zachowaniem formy pisemnej, w biurze handlowym Apartamentów Wonder Home przy ulicy Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu.

 2. Zakwaterowanie może rozpocząć się od godziny 15:00, a zakończyć się do godziny 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, zaś wykwaterowanie może rozpocząć się od godziny 8:00, a zakończyć się do godziny 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

 3. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać ustalonej procedury zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu.

 4. Zakwaterowanie Gościa  po godzinie 20:00 możliwe jest tylko w razie dokonania indywidualnych ustaleń z Apartamentami Wonder Home na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Zakwaterowania po godzinie 20:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych. Zakwaterowanie po godzinie 22:00 nie jest możliwe.

 5. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Apartamentom Wonder Home przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

 6. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Apartamentom Wonder Home przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.

 7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty Wonder Home mogą pobierać od Gości KaucjęKaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości  i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

§ 4. [Wykonanie usługi hotelarskiej]

 1. Suma wskazywana w Serwisie w podsumowaniu rezerwacji nie zawiera jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu oraz opłaty miejscowej. Kwota za przygotowanie jest inna w odniesieniu do każdego lokalu i została wskazana w systemie rezerwacji online, w opisie każdego apartamentu, opisie oferty oraz w szczegółach apartamentu. Kwota ta w wysokości odpowiedniej dla wybranego apartamentu doliczana jest do każdej rezerwacji bez względu na długość planowanego pobytu. Opłata miejscowa naliczana jest za dobę za każdą osobę. Jej wysokość jest określona Uchwałą Rady Miasta Karpacz. Obie płatności pobierane są w recepcji, przed zakwaterowaniem Gości.

 2. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Apartamenty nie są zaopatrzone w środki higieniczno – sanitarne, środki czystości i gospodarstwa domowego oraz drewno do kominka. Ich brak nie może być podstawą do roszczeń wobec Apartamentów Wonder Home. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Apartamenty Wonder Home wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

 3. Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.

 4. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom Wonder Home  przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.

 5. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 120 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.

 6. Przed zakwaterowaniem Gościa, Apartamenty Wonder Home sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia pod numerem Call Center 75 612 44 55 lub + 48 785 913 913.

 7. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Apartamentom Wonder Home mailowo: kontakt@apartamentywkarpaczu.eu

 8. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Apartamentów Wonder Home w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Apartamenty Wonder Home powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

 9. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania Apartamentu w zakresie czystości winna zostać zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin zegarowych od zakwaterowania. Reklamacje dotyczące czystości nie będą rozstrzygane na korzyść Gości, jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie albo odmówiono zgody na wejście służb porządkowych w celu usunięcia nieprawidłowości lub ich weryfikacji.

 10. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00  zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

 11. Apartamenty Wonder Home nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez osoby trzecie prawa Gości do miejsca parkingowego przydzielonego do Apartamentu.

 12. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu  jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.

 13. W Kosztach obsługi Gości skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności Gości w Apartamencie. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.

 14. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi Gości w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.

 15. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.

 16. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 17. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.

 18. Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.

 19. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.

 20. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300 zł., chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.

 21. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Apartamentom Wonder Home przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.

 22. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w  Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez  Gościa  będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

 23. Apartamenty Wonder Home nie biorą odpowiedzialności za przedmioty osobistego użytku zostawione przez Gościa w Apartamencie. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w Apartamencie, będą odesłane na jego koszt. Wszelkie formalności związane z zamówieniem kuriera leżą po stronie Gościa. 

 

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 14 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty Wonder Home określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.

 2. Rezerwacja może zostać bezpłatnie anulowana do 14 dni przed terminem przyjazdu. Zapłacona kwota zadatku podlega zwrotowi w ciągu 180 dni od anulowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 15 zp ust. 4.

 3. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach Wonder Home po opłaceniu rezerwacji zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 4. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowodowuje anulowanie rezerwacji.

 5. Apartamenty Wonder Home powiadamiają Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rezerwacji.

 6. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.

 7. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 14 dni przed przyjazdem kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

 8. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał zapłaty zadatku w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji, w sytuacji, gdy Gość  nie zgłasza się do Apartamentów Wonder Home  do godz. 20:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.

 9. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

 10. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji, Apartamenty Wonder Home zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty Wonder Home odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.

 11. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Koszty noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.

§ 6. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom Wonder Home lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty Wonder Home, w szczególności: teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty Wonder Home.

§ 7. [Bon Turystyczny]

 1. Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów. Wartość bonu wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazowo 1.000zł.

 2. Płatność za pomocą bonu może być realizowana wielokrotnie, aż do wyczerpania przyznanych środków, nie dłużej niż do 31 marca 2022r., natomiast sam termin pobytu może być wyznaczony po dniu 31 marca 2022r.

 3. Aby środki pieniężne przyznane w ramach Polskiego Bonu Turystycznego przeznaczyć na opłacenie kosztów pobytu w Apartamentach Wonder Home, należy najpierw zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i aktywować bon. Rejestracja jest możliwa za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Po dokonaniu aktywacji bonu w systemie teleinformatycznym nasi Goście uzyskają bon w formie unikalnego 16-cyfrowego numeru, który zostanie im przekazany przez PUE ZUS za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

 4. Bon można wykorzystać do opłacenia kosztów pobytu wyłącznie w apartamentach oznaczonych symbolem Bon Turystyczny. Otrzymany 16-cyfrowy unikalny numer bonu należy przekazać pracownikom recepcji Apartamentów Wonder Home podczas płatności za usługę hotelarską, następnie – należy podać kod potwierdzający płatność otrzymany SMS-em w momencie transakcji.

 5. Płatność bonem nie zwalnia Gości z przestrzegania polityki anulacji, obowiązującej w chwili dokonywania rezerwacji. Oznacza to, że w razie odwołania przez Gościa rezerwacji środki przyjęte za pomocą bonu nie będą zwracane jeżeli to odwołanie nastąpi po upływie okresu przeznaczonego na bezpłatną anulację.

 6. Jeśli koszty usługi hotelarskiej przekracza wartość środków przyznanych w formie bonu, brakującą kwotę należy opłacić z własnych środków. W celu zrealizowania płatności należy skontaktować się z recepcją Apartamentów Wonder Home.

 7. Paragon, rachunek lub faktura zostanie wystawiona osobie uprawnionej do bonu. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymaga, by na rachunku była adnotacja o dziecku. W przypadku częściowej zapłaty ze środków przyznanych w formie bonu i częściowej dopłaty ze środków własnych, Apartamenty Wonder Home wystawią paragon, rachunek lub fakturę na łączną kwotę usługi. Za pobyt opłacony przy użyciu środków przyznanych w formie bonu Apartamenty Wonder Home nie wystawią faktury na firmę, gdyż idea Polskiego Bonu Turystycznego zakłada świadczenie usługi na rzecz dziecka, nie firmy.

§ 7. [Ochrona danych osobowych]

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Janowskiej 68, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod 58-540] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67.

 2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:

a. wykonania usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu;

b. realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania;

c. udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi,

d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu.

3. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wycofania wniesionej zgody.

4.Goście posiadają prawo żądania od Apartamentów Wonder Home dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5.Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Apartamenty Wonder Home nie mogą zawrzeć umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, ani powierzyć  Apartamentu, wobec czego zamówiona usługa hotelarska nie może zostać zrealizowana.

7. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów Wonder Home.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);

 • Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 • Ustawy Kodeks cywilny - z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380);

 • Ustawy o usługach turystycznych - z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432);

 • Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827);

 

 

Zdobądź kartę rabatową

Zdobądź kartę rabatową

Poznaj z nami sprawdzone miejsca w Karpaczu, które warto odwiedzić. Skorzystaj z najlepszej oferty jaką przygotowali dla Ciebie nasi Partnerzy.

Sprawdź szczegóły

Zobacz także

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sebastian Aksak Apartamenty Wonder Home, Janowska 68, 59-220, Legnica Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane