Apartamenty w Karpaczu. eu
menu

Zasady rezerwacji

Zobacz więcej

Regulamin rezerwacji i obsługi Gości w Apartamentach w Karpaczu. eu

w ramach serwisu internetowego: www.apartamentywkarpaczu.eu

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Apartamenty w Karpaczu. eu należy zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Sebastian Aksak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apartamenty w Karpaczu. eu wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu – Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty w Karpaczu. eu, z siedzibą w Legnicy, przy Okrzei 2/6, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod : 58-540] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).
 2. Gość – osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej z Apartamentami w Karpaczu. eu, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).
 3. Serwis – strona internetowa Apartamentów w Karpaczu. eu dostępna pod adresem: www.apartamentywkarpaczu.eu. Operatorem Serwisu jest Sebastian Aksak opisany w punkcie 1 Definicji;
 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów w Karpaczu. eu na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;
 5. Umowa najmu apartamentu – umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Apartamentami w Karpaczu. eu a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)
 6. Cena noclegu – opłata dokonywana przez Gości za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia. Prezentowana na stronie cena noclegu nie zawiera jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu oraz opłaty miejscowej. Kwota za przygotowanie jest inna w odniesieniu do każdego lokalu i została wskazana w systemie rezerwacji online, w opisie każdego apartamentu oraz w szczegółach apartamentu. Kwota ta w wysokości odpowiedniej dla wybranego apartamentu doliczana jest do każdej rezerwacji bez względu na długość planowanego pobytu. Opłata miejscowa wynosi 2,17 zł. za 1 os./za dobę. Obie płatności pobierane są w recepcji, przed zakwaterowaniem Gości.
 7. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;
 8. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);
 10. Rezerwacja online – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;
 11. Rezerwacja telefoniczna – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Apartamenty w Karpaczu. eu na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie; 
 12. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności : zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny
  i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty w Karpaczu. eu
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu świadczą usługi na rzecz Gości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Rezerwacji online usług hotelarskich Goście dokonują poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na :
  1. wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
  2. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,
  3. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  4. wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.
 4. Niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, w którym Apartamenty w Karpaczu. eu wskazują : numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, wybrany termin pobytu, Apartament, cenę za nocleg oraz informację o obowiązku zapłaty dodatkowej jednorazowej kwoty za przygotowanie apartamentu wraz z opłatą miejscową, w recepcji przed zakwaterowaniem, zgodnie z §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku rezerwacji online bezpośrednio z Serwisu płatność może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.
 6. W przypadku rezerwacji drogą telefoniczną, płatność może być dokonana za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay oraz przelewem tradycyjnym, w ściśle określonym terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji telefonicznej. Rezerwacja dokonana drogą telefoniczną staje się skuteczna poprzez zapłatę 50 % wskazanej kwoty, obejmującej : cenę za nocleg, opłatę dodatkową jednorazową za przygotowanie apartamentu, opłatę miejscową. 

§ 3. [Odbiór i zdanie Apartamentu]

 1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie Gości odbywa się w recepcji, przy ul. Konstytucji 3 Maja 17, w Karpaczu. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 15:00 do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Wykwaterowanie odbywa się od godziny 8:00 do 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Zakwaterowanie w godz. od 20:00 - do 22:00 odbywa się za dodatkową odpłatnością w kwocie 100 zł. Zakwaterowanie po godz. 22:00 nie jest możliwe. Wykwaterowanie w godzinach 6:00 - 8:00 odbywa się za dodatkową odpłatnością w kwocie 100 zł. Wykwaterowanie przed godz. 6:00 nie jest możliwe.
 2. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać godzin zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu. W razie opuszczenia Apartamentu i pozostawienia kluczy poza recepcją Apartamentów w Karpaczu. eu, bez doknania formalności wykwaterowania, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł., a także do naprawienia szkody powstałej w powierzonym mu mieniu, jeżeli szkoda taka powstanie wskutek przekazania kluczy osobom nieupoważnionym.
 3. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Apartamentom w Karpaczu. eu przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 4. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.
 5. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty w Karpaczu. eu mogą pobierać od Gości Kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

§ 4. [Wykonanie usługi hotelarskiej]

 1. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Nie obejmuje także zaopatrzenia Apartamentów w środki higieniczno – sanitarne oraz środki czystości i gospodarstwa domowego. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Apartamenty w Karpaczu. eu wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
 2. W Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.
 3. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia pobytu.
 4. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 120 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.
 5. Przed zakwaterowaniem Gościa, Apartamenty w Karpaczu. eu sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia pod numerem Call Center + 48 785 913 913.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Apartamentom w Karpaczu. eu : telefonicznie : + 48 785 913 913, ze strony internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu lub mailowo : kontakt@apartamentywkarpaczu.eu
 7. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Apartamentów w Karpaczu. eu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Apartamenty w Karpaczu. eu powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
 8. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00 zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 9. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.
 10. W jednorazowej opłacie za przygotowanie Apartamentu skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności poprzednich Gości. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.
 11. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty jednorazowej opłaty za przygotowanie Apartamentu w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.
 12. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.
 13. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 14. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.
 15. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.
 16. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.
 17. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300 zł., chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.
 18. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.
 19. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez Gościa będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli Gość dokonał wpłaty Kaucji, zostanie ona w całości lub części przeznaczona na pokrycie szkody. W przypadku, gdy suma Kaucji nie będzie wystarczająca do naprawienia szkody Gość zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 60 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty w Karpaczu. eu określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach w Karpaczu. eu po wpłaceniu zadatku, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. Brak wpłaty kwoty stanowiącej równowartość 50 % wartości rezerwacji w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji telefonicznej spowodowuje jej anulowanie.
 4. Apartamenty w Karpaczu. eu powiadamiają Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany drogą telefoniczną.
 5. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłaceniu zadatku, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 7. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał terminowej wpłaty zadatku, w sytuacji, gdy Gość nie zgłasza się do recepcji do godz. 20:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.
 8. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)
 9. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji, Apartamenty w Karpaczu. eu zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty w Karpaczu. eu odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.
 10. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Cenę noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.
 11. System rezerwacyjny opiera się na integracji Upper BE, Channel Manager, PMS i OTA. Synchronizacja systemu wymaga stałego, sekwencyjnego przesyłu i odbioru danych. Nawet kilkusekundowy przesył informacji o dostępności apartamentu nie pozwala na 100% wyeliminowanie równoczesnego wpływu rezerwacji, jeśli Goście zatwierdzą je w tym samym czasie. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie z jednym Gościem, którego rezerwacja wpłynie do systemu jako pierwsza. Środki zabezpieczające rezerwację drugiego Gościa zostają zwrócone niezwłocznie na rachunek, z którego zostały przesłane, a potwierdzenie rezerwacji zostaje unieważnione. Unieważnienie to możliwe jest jedynie w ciągu pierwszej doby od wykonania zdublowanej rezerwacji. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zrezygnuj z wykonania rezerwacji.

§ 6. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom w Karpaczu. eu lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty w Karpaczu. eu.
 2. W szczególności : teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty w Karpaczu. eu.

§ 7. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych są Apartamenty w Karpaczu. eu.
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, Apartamenty w Karpaczu. eu informują Gości, że ich dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi hotelarskiej, Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.
 3. Apartamenty w Karpaczu. eu na wezwanie Gości zobowiązane są do udzielenia informacji odnośnie zgromadzonych danych osobowych.
 4. Apartamenty w Karpaczu. eu dokonały zgłoszenia zbioru danych osobowych w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów w Karpaczu. eu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy :
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);
  2. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  3. Ustawy Kodeks cywilny – z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380);
  4. Ustawy o usługach turystycznych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432);
  5. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827);
Zdobądź kartę rabatową

Zdobądź kartę rabatową

Poznaj z nami sprawdzone miejsca w Karpaczu, które warto odwiedzić. Skorzystaj z najlepszej oferty jaką przygotowali dla Ciebie nasi Partnerzy.

Sprawdź szczegóły
Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij