Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI I OBSŁUGI GOŚCI
w APARTAMENTACH w KARPACZU. eu
w ramach serwisu internetowego: www.apartamentywkarpaczu.eu

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Apartamenty w Karpaczu. eu należy zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Sebastian Aksak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apartamenty w Karpaczu. eu wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu – Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty w Karpaczu. eu, z siedzibą w Legnicy, przy Okrzei 2/6, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod : 58-540] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).
 2. Gość – osobą fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej
  z Apartamentami w Karpaczu. eu, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).
 3. Serwis – strona internetowa Apartamentów w Karpaczu. eu dostępna pod adresem: www.apartamentywkarpaczu.eu. Operatorem Serwisu jest Sebastian Aksak opisany w punkcie 1 Definicji;
 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów w Karpaczu. eu na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;
 5. Umowa najmu apartamentu – umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Apartamentami w Karpaczu. eu a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)
 6. Koszty noclegu – opłata dokonywana przez Gości za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia. Koszty noclegu zawarte są w Łącznej cenie za pobyt, wskazanej w Serwisie;
 7. Koszty obsługi Gości – opłata dokonywana przez Gości za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu. Koszty obsługi Gości zawarte są w Łącznej cenie za pobyt wskazanej w Serwisie;
 8. Łączna cena za pobyt – cena wskazana w Serwisie obejmująca Koszty noclegu, Koszty obsługi Gości oraz podatek od towarów i usług . Łączna cena za pobyt nie obejmuje Kaucji i Opłaty miejscowej;
 9. Kaucja – opłata dodatkowa w wysokości 500 zł., płatna przy zakwaterowaniu, służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek wyrządzenia szkody przez Gości. Kaucja nie jest wkalkulowana do Łącznej ceny za pobyt wskazanej w Serwisie;
 10. Opłata miejscowa – opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu, w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru. Opłata ta nie jest wkalkulowana do Łącznej ceny za pobyt wskazanej w Serwisie;
 11. Koszty obsługi platformy – opłata dokonywana na rzecz Apartamentów w Karpaczu. eu przez Gości realizujących rezerwacje na platformach płatnych (poza Serwisem Apartamentów
  w Karpaczu. eu), każdorazowo doliczona do ceny rezerwacji na platformie;
 12. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;
 13. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);
 15. Rezerwacja online – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;
 16. Rezerwacja telefoniczna – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Apartamenty w Karpaczu. eu na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie;
 17. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności : zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny
  i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty w Karpaczu. eu
 18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

 

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty w Karpaczu. eu świadczą usługi na rzecz Gości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Rezerwacji online usług hotelarskich Goście dokonują poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na :
  1. wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
  2. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,
  3. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  4. wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.
 4. Niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, w którym Apartamenty w Karpaczu. eu wskazują : numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, długość pobytu, wybrany Apartament wartość pobytu oraz warunki płatności.
 5. Apartamenty w Karpaczu. eu dokonują rezerwacji Apartamentu na nazwisko osoby, realizującej płatność. Płatność można zrealizować online, za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay lub przelewem tradycyjnym.
 6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% na konto bankowe Apartamentów w Karpaczu. eu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

 

§ 3. [Odbiór i zdanie Apartamentu]

 1. Odbiór i zdanie Apartamentu odbywa się z zachowaniem formy pisemnej, w biurze handlowym Apartamentów w Karpaczu. eu, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu lub bezpośrednio w Apartamencie.
 2. Godzina i sposób (miejsce) odbioru Apartamentu ustalane jest indywidualnie pomiędzy Gościem a Apartamentami w Karpaczu. eu, z tym jednak, że zakwaterowanie może rozpocząć się od godziny 15:00, a zakończyć się do godziny 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, zaś wykwaterowanie może rozpocząć się od godziny 9:00, a zakończyć się do godziny 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 3. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać ustalonej procedury zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu.
 4. Zakwaterowanie Gościa po godzinie 20:00 możliwe jest tylko w razie dokonania indywidualnych ustaleń z Apartamentami w Karpaczu. eu, na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Zakwaterowania po godzinie 20:00 mogą być objęte dodatkową opłatą w ustalonej indywidualnie wysokości, nie przekraczającej 100 złotych.
 5. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Apartamentom w Karpaczu. eu przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 6. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.
 7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty w Karpaczu. eu mogą pobierać od Gości Kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

 

§ 4. [Wykonanie usługi hotelarskiej]

 1. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Nie obejmuje także zaopatrzenia Apartamentów w środki higieniczno – sanitarne oraz środki czystości i gospodarstwa domowego. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Apartamenty w Karpaczu. eu wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
 2. W Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.
 3. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.
 4. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 120 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.
 5. Przed zakwaterowaniem Gościa, Apartamenty w Karpaczu. eu sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia pod numerem Call Center + 48 785 913 913.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Apartamentom w Karpaczu. eu : telefonicznie : + 48 785 913 913, ze strony internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu lub mailowo : kontakt@apartamentywkarpaczu.eu
 7. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Apartamentów w Karpaczu. eu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Apartamenty w Karpaczu. eu powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
 8. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00 zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 9. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.
 10. W Kosztach obsługi Gości skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności Gości w Apartamencie. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.
 11. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi Gości w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.
 12. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.
 13. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 14. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.
 15. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.
 16. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.
 17. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300 zł., chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.
 18. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Apartamentom w Karpaczu. eu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.
 19. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez Gościa będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli Gość dokonał wpłaty Kaucji, zostanie ona w całości lub części przeznaczona na pokrycie szkody. W przypadku, gdy suma Kaucji nie będzie wystarczająca do naprawienia szkody Gość zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

 

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 60 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty w Karpaczu. eu określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach w Karpaczu. eu po opłaceniu Łącznej ceny za pobyt zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. Brak wpłaty kwoty stanowiącej równowartość 50 % Łącznej ceny za pobyt w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowodowuje anulowanie rezerwacji.
 4. Apartamenty w Karpaczu. eu powiadamiają Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rezerwacji.
 5. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji po zapłaceniu kwoty stanowiącej równowartość 50 % Łącznej ceny za pobyt zapłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał zapłaty zadatku w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji, w sytuacji, gdy Gość nie zgłasza się do Apartamentów w Karpaczu. eu do godz. 20:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.
 8. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)
 9. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji, Apartamenty w Karpaczu. eu zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty w Karpaczu. eu odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.
 10. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Koszty noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.

 

§ 6. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom w Karpaczu. eu lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty w Karpaczu. eu.
 2. W szczególności : teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty w Karpaczu. eu.

 

§ 7. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych są Apartamenty w Karpaczu. eu.
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, Apartamenty w Karpaczu. eu informują Gości, że ich dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi hotelarskiej, Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.
 3. Apartamenty w Karpaczu. eu na wezwanie Gości zobowiązane są do udzielenia informacji odnośnie zgromadzonych danych osobowych.
 4. Apartamenty w Karpaczu. eu dokonały zgłoszenia zbioru danych osobowych w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów w Karpaczu. eu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy :
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);
  2. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  3. Ustawy Kodeks cywilny – z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380);
  4. Ustawy o usługach turystycznych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432);
  5. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827);
↓